UA RU

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Договір визначає умови та порядок надання Послуг.
1.2. Договір, відповідно до положень ст. 633, ст. 641 і розділу 63 Цивільного кодексу України, є публічним договором (офертою), який також складено у відповідності до положень Закону України «Про електронну комерцію», Закону України «Про захист прав споживачів» та інших нормативних актів України і адресовано невизначеному колу осіб, незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), які бажають придбати Послуги в порядку і на умовах Договору.
1.3. Якщо ви не згодні з умовами та положенням, наведеними в Договорі, ви повинні утриматись від відвідування, використання Сайту та/або від придбання Послуг, пропозицію щодо яких розміщено на Сайті, навіть якщо ви не згодні лише з деякими положеннями Договору. Продовжуючи використання Сайту ви також підтверджуєте, що всі умови Договору вам зрозумілі і ви приймаєте їх повністю і беззастережно.
1.4. Звертаємо вашу увагу на той факт, що Виконавець має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови Договору та вартість Послуг.
1.5. Чинна версія Договору розміщена на Сайті і, до моменту здійснення акцепту умов Договору, Замовник в обов’язковому порядку повинен з нею ознайомитись.
1.6. Терміни, вживані з великої літери, мають значення, передбачене Договором. Інші терміни мають значення, визначене законодавством України.
1.7. Датою укладення Договору є дата оплати вартості Послуг за обраним курсом навчання.

 

2. ТЕРМІНИ

 

2.1. Договір – публічна пропозиція (оферта) Виконавця, адресована невизначеному колу осіб (за винятком осіб, які згідно з законодавством України не можуть укладати подібні правочини) укласти з Виконавцем договір про надання Послуг на умовах Договору.
2.2. Виконавець – ФОП Олійник Євгеній Олександрович
2.3. Замовник — фізична особа, яка акцептувала цю Публічну оферту і отримала персональний доступ до одного із курсів “Junior” або “Middle” для набуття практичних навичок тестувальника програмного забезпечення, має можливість переглядати і засвоювати текстовий та аудіовізуальний вміст (контент) обраного курсу, приймати участь у сеансах відеоконференцій, комунікувати із Виконавцем в рамках надання послуг, виконувати доручення і завдання Виконавця, отримувати усну інформацію і консультації від Виконавця та інших спікерів, викладачів обраного курсу.
2.4. Сторони – Виконавець та Замовник разом.
2.5. Сторона – Виконавець або Замовник.
2.6. Акцепт – повна, безумовна і беззастережна згода Замовника укласти Договір, яка виражається у оплаті Замовником згідно ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України Послуг у порядку і на умовах, що визначені Договором та заповнення Анкети на веб-сайті https://ninecourses.com/ua/ .При поданні Анкети та здійсненні оплати згідно умов даного Договору Замовник вважається таким, що ознайомлений та згодний з усіма умовами цієї оферти.
2.7. Послуги – дистанційне навчання по курсу “Junior” або “Middle” за обраним Замовником напрямком для набуття практичних навичок тестувальника програмного забезпечення.
2.8 Курс — цілісний і сформований виклад інформації за допомогою Контенту однієї або кількох тем визначеного Замовником напрямку у сфері інформаційних технологій. Характеристики Курсу визначаються у відповідній Пропозиції Курсу.
2.9. Контент — вебінари, фонограми, текстові, графічні, аудіовізуальні або будь-які інші матеріали, розроблені, організовані, та надані для використання Замовником.
2.10. Пропозиція Курсу — розміщена на Сайті інформація про характеристики, тривалість, формат, терміни проведення навчання, форму та особливості доступу до Курсу, правила проходження Курсу і т.д.
2.11. Реєстрація Замовника (далі — Реєстрація) — заповнення Замовником Анкети шляхом надання персональних даних та згоди на їх обробку.
2.12. Анкета — електронна реєстраційна форма для замовлення Курсу навчання, яка підлягає заповненню Замовником в електронному вигляді на Сайті з метою надання Виконавцю інформації, необхідної для здійснення Виконавцем своїх обов’язків за цим Договором та для підтвердження укладення Замовником цього Договору.
2.13. Система оцінювання — встановлена Виконавцем система оцінювання якості засвоєння навчальних Курсів. Система встановлюється, змінюється, вдосконалюється за рішенням Виконавця.
2.14. Викладач — особа, яка безпосередньо проводить заняття за Курсом.
2.15. Заняття — дистанційне заняття з Викладачем за допомогою певного програмного забезпечення.
2.16. Сайт – сайт Виконавця, розміщений за адресою: https://ninecourses.com/ua/.
2.17. Заборгованість – означає, залежно від контексту, або (а) грошові зобов’язання Замовника перед Виконавцем за Договором, термін оплати за якими настав, або (б) суму коштів за такими грошовим зобов’язаннями.

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

3.1. Виконавець зобов’язується за рахунок коштів Замовника надати освітні послуги, надалі Послуги, а саме: дистанційне (в режимі «онлайн») навчання по курсу “Junior” або “Middle” за обраним Замовником напрямком для набуття практичних навичок тестувальника програмного забезпечення, у визначений Договором час та у відповідності до пропозиції курсу, а Замовник зобов’язується приймати Послуги та оплачувати їх вартість в порядку і на умовах, передбачених Договором.
3.2. Договір діє відносно курсів, які розміщені за адресою https://ninecourses.com/ua/ і обрані Замовником шляхом реєстрації через заповнення Анкети на Сайті Виконавця.
3.3. Доступ до матеріалів по курсах, що розміщені на Сайті, надається на термін з дати акцепту Договору Замовником і до дати закінчення надання Послуг за обраним курсом або до дати дострокового припинення (розірвання) Договору.
3.4. Послуги за цим Договором не є освітніми послугами в розумінні Закону України «Про освіту».
3.5 Обсяг та характеристика послуг за даним Договором визначаються Курсом, обраним та оплаченим Замовником згідно з відповідною Пропозицією Курсу.
3.6. Замовник розуміє та підтверджує, що його згода з умовами цього Договору та/або використання ним Сайту після публікації нової редакції Договору означає згоду Замовника з оновленими умовами Договору. Якщо Замовник не згоден з новими умовами Договору, він повинен припинити використання послуг Виконавця.

 

4. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

 

4.1. Розміщення тексту цього Договору на Сайті є пропозицією (офертою) Виконавця фізичним особам, які виявлять бажання замовити послуги Виконавця з онлайн навчання та укласти даний Договір на вказаних у ньому умовах.
4.2. Акцепт оферти рівносильний укладенню двостороннього Договору в простій письмовій формі.
4.3. Замовник приймає оферту шляхом заповнення Анкети на сайті Виконавця із проставленою відміткою про те, що він приймає умови договору публічної оферти та після здійснення оплати вартості інформаційних послуг на розрахунковий рахунок Виконавця на підставі отриманих від Виконавця банківських реквізитів, або оплатою вартості інформаційних послуг за допомогою електронного сервісу платіжної системи чи фінансової установи — провайдера послуг (інтернет-еквайрингу);
4.4. Прийняття умов Публічного Договору (акцепт оферти) означає беззастережне прийняття всіх його умов. Якщо Замовник не згоден з умовами Договору він повинен покинути Веб-сайт і припинити користуватися відповідними послугами Виконавця.
4.5. Акцептом оферти Замовник підтверджує факт надання йому всієї необхідної та достатньої інформації для того, щоб прийняти ствердне рішення про укладення Договору для використання послуг Виконавця.
4.6. З метою оплати вартості інформаційних послуг Виконавця, Замовник може скористатись послугами сторонніх фінансових установ або банків, які надаються послуги кредитування, розстрочки платежу або “оплати частинами”.
4.7. У разі якщо Замовник оплачує вартість інформаційних послуг на умовах індивідуальної розстрочки від Виконавця, він зобов’язаний своєчасно вносити оплати за кожним черговим платежем, в інакшому випадку, в разі виникнення прострочення Замовника, Виконавець набуває права зупинити надання послуг за цим Публічним Договором до моменту повного погашення заборгованості. Зупинення надання послуг передбачає блокування доступу до курсу та всіх його матеріалів.
4.8 З моменту повної оплати вартості обраного курсу умови цього договору для Замовника залишаються незмінними до завершення Виконавцем занять по цьому Курсу.
4.9. Якщо Замовник порушує умови даного Договору, то за ініціативою Виконавця договір може бути розірваний. У разі настання такого випадку грошові кошти, попередньо сплачені Замовником за Курс не повертаються.

5. УМОВИ РОЗРАХУНКУ, ПРИЙНЯТТЯ ПОСЛУГ

5.1. Вартість послуг зазначається на Веб-сайті разом з описом послуги, зазначенням обсягу послуги та акційними умовами, у разі їх наявності.
5.2. Розрахунок між Сторонами проводиться у національній валюті України — гривні.
5.3. У момент здійснення оплати, Замовник самостійно сплачує будь-які додаткові комісії емітента банківської картки та комісію платіжної системи.
5.4 Якщо за час споживання інформаційних послуг Виконавця Замовником не було заявлено письмової (або у електронній формі) Претензії стосовно неналежної якості наданих послуг, інформаційні послуги вважаються наданими належним чином та не потребують додаткового документального оформлення.
5.5. Претензія Замовника повинна містити конкретний перелік недоліків або вказівки на неналежну якість наданих послуг. Претензії щодо якості наданих послуг, які були заявлені Замовником після завершення їх надання, Виконавцем не приймаються.

 

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

 

6.1. Цей Договір набирає чинності для Сторін з моменту акцепту оферти і діє до:
завершення надання інформаційних послуг Виконавцем;
або розірвання Договору за згодою сторін;
або розірвання за ініціативою однієї зі Сторін, у випадку та на умовах, що встановлені цим Договором.
6.2. Зобов’язання Виконавця з надання доступу до матеріалів курсу діють протягом часу, визначеного на Веб-сайті курсу (тривалість потоку). По завершенню вказаного строку, зобов’язання Виконавця вважаються повністю виконаними, а Договір — припиненим. На момент опублікування цієї Публічної оферти, орієнтовний строк тривалості надання інформаційних послуг Виконавцем становить 5 (пʼять) місяців.
6.3 Зобов’язання Замовника з дотримання прав інтелектуальної власності Виконавця діють безстроково, незалежно від чинності цієї Публічної Оферти.

 

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

 

7.1. Виконавець зобов’язується:
7.1.1. Надавати Замовнику Послуги, відповідно до умов цього Публічного Договору;
7.1.2. Інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації надання Послуг, їх якості та змісту, про права і обов’язки Сторін під час надання та отримання Послуг;
7.1.3. Під час надання Послуг проявляти повагу до особистості Замовника, підтримувати умови зміцнення його морального та психологічного здоров’я і емоційного благополуччя з урахуванням індивідуальних особливостей Замовника;
7.2. Виконавець має право:
7.2.1. Вимагати від Замовника виконання зобов’язань, покладених на нього згідно з умовами цього Договору;
7.2.2. Формувати Розклад курсу, змінювати його повністю або його окремі складові;
7.2.3. До початку надання Послуг, а також у процесі їх надання, якщо це зумовлено обставинами, які знаходяться поза впливом Виконавця, змінювати осіб під керівництвом яких здійснюється безпосереднє надання Послуг (проведення занять з курсу);
7.2.4. У процесі надання Послуг залучати третіх осіб (без додаткового погодження із Замовником), залишаючись відповідальним перед Замовником за їх якість;
7.2.5. У випадку, якщо Замовник порушує етичні норми поведінки в процесі надання Послуг та заважає процесу їх надання, Виконавець має право відсторонити Замовника від отримання Послуг без повернення грошових коштів останньому;
7.2.6. Виконавець має право не надавати Послуги і повернути грошові кошти Замовнику у разі, якщо існують причини, які не залежать від волі Виконавця;
7.2.7. Своєчасно та в повному розмірі отримувати оплату Послуг в порядку, визначеному в Договорі;
7.2.8. Для визначення рівня підготовки Замовника, розподілу його до групи відповідного освітнього рівня, провести, при необхідності, попереднє тестування Замовника;
7.2.9. Якщо Виконавець виявить факт порушення Замовником: інтелектуального права власності на курс; обов’язків, які покладені на нього; поширення інформації отриманого ним курсу третім особам або у разі сформованості заборгованості в останнього, то в таких випадках Виконавець може припинити доступ Замовника до матеріалів курсу.

 

8. ПРАВА ТА ОБОВ ́ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

 

8.1. Замовник зобов’язується:
8.1.1. Оплачувати Послуги в порядку і на умовах, що визначені Договором;
8.1.2. Самостійно забезпечити технічну можливість проходження курсу в частині перегляду вмісту курсу а також виконання завдань та доручень Виконавця, зокрема наявність комп’ютерного обладнання з мікрофоном та веб-камерою;
8.1.3. Дотримуватись вимог цієї Публічної Оферти в частині захисту прав інтелектуальної власності;
8.1.4. Здійснювати сприяння Виконавцеві, а саме: своєчасно виконувати завдання і доручення Виконавця, у повному обсязі надавати затребувані відомості та інформацію, докладати необхідних зусиль для освоєння поданого навчального матеріалу, оперативно інформувати Виконавця про факти укладення Договору про надання послуг на користь третьої особи-замовника послуг;
8.1.5. Повідомити Виконавця у будь-який спосіб (телефон, e-mail, skype тощо) про проблеми, пов’язані з отриманням від Виконавця інформації, що стосується Договору або пов’язана з ним;
8.1.6. Самостійно відслідковувати зміни у документах, що стосуються Договору, або пов’язані з ним, які розміщуються на веб-сайті Виконавця;
8.1.7. У разі заподіяння Замовником матеріальних збитків Виконавцю та/або третім особам відшкодувати їх в повному їх розмірі;
8.1.8. Не здійснювати відеозапис занять з обраного курсу в якому б форматі вони не проводились, не допускати можливості передачі третім особам матеріалів, отриманих від Виконавця у будь-якому форматі протягом терміну дії Договору і не використовувати такі матеріали в комерційних цілях;
8.1.9. Нести повну відповідальність за несвоєчасне виконання умов Договору;
8.1.10. Зберігати конфіденційність облікових даних (логін, пароль, адреса електронної скриньки, використаної для авторизації) персонального облікового запису на веб-сайті https://ninecourses.com, не передавати їх будь-яким третім особам.
8.1.11. Не допускати вчинення дій, спрямованих на умисне псування ділової репутації Виконавця.
8.2. Замовник має право:
8.2.1. Отримувати послуги в обсязі та на умовах, передбачених даним Публічним Договором;
8.2.2. Під час споживання послуг, отримувати необхідну інформацію та допомогу від Виконавця;
8.2.3 Звертатися до Виконавця із пропозиціями, зауваженнями, заявами та іншого роду зверненнями, які безпосередньо стосуються проходження Курсу;
8.2.4. Отримати доступ до Курсу з початку занять з цього Курсу, за умови виконання належним чином своїх обов’язків за Договором та відсутності будь-яких його порушень.

 

9. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

 

9.2. Договір може бути достроково розірваний:
9.2.1. У будь-який час за згодою Сторін;
9.2.2. За ініціативою однієї із Сторін в разі порушення іншою Стороною умов Договору з письмовим повідомленням іншої Сторони. У такому випадку Договір вважається розірваним з моменту отримання Стороною, яка порушила умови Договору, відповідного письмового повідомлення від іншої Сторони;
9.2.3. За ініціативою однієї із Сторін за умови письмового повідомлення іншої Сторони за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору;
9.2.4. З інших підстав, передбачених цією Офертою (Договором).

 

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

10.1. За порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та/або Договором.
10.2. Порушенням умов Договору вважається його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом Договору.
10.3. За порушення Замовником порядку та/або умов оплати Послуг, Замовник оплачує Виконавцю, на його письмову вимогу, неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період такого порушення, від вартості Послуг, за кожен день порушення до дати припинення порушення.
10.4. Сплата неустойки не звільняє Замовника від виконання зобов’язань, передбачених Договором.
10.5. Неустойка підлягає стягненню в повному розмірі.
10.6. Акцептуючи Договір Замовник надає згоду що Виконавець не несе відповідальності за збитки Замовника, які виникли в результаті: порушення Замовником умов Договору; допущення Замовником помилок, неточностей, описок тощо під час надання Виконавцю інформації та документів згідно умов Договору або законодавства України; відмови, ухилення Замовника від отримання Послуг тощо.
10.7. У разі порушення Замовником порядку або умов оплати Послуг, Виконавець залишає за собою право блокувати доступ Замовника до веб-сайту або в односторонньому (позасудовому) порядку розірвати Договір.
10.8. Сторона звільняється від визначеної Договором та законодавством України відповідальності за повне чи часткове порушення умов Договору якщо вона доведе, що таке порушення сталося безпосередньо внаслідок дії форс-мажорних обставин, за умови, що їх настання підтверджується у порядку, визначеному законодавством України. Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють обставини, зазначені у Законі України «Про торгово-промислові палати в України».
10.9. Виконавець не несе жодної відповідальність перед Замовником за дії підприємств, які надають послуги електропостачання, Інтернет тощо, у зв’язку з якими надання Послуг по Договору є неможливим. Усі спори, які виникають з приводу виконання Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом проведення переговорів між Сторонами. Якщо спір неможливо вирішити шляхом проведення переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до встановленої підвідомчістю та підсудністю такого спору, згідно законодавства України.

 

11. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

11.1. Всі матеріали, розміщені на Сайті, а також матеріали, які надані Замовнику протягом надання послуг, є об’єктом авторського права. Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитися як передача Виконавцем будь-яких майнових прав інтелектуальної власності на навчальні матеріали та/або дозвіл на використання таких навчальних матеріалів з метою іншою, ніж визначено цим Договором.
11.2. Замовник має законне право користування інтелектуальними правами на усі освітні продукти та супроводжуючі їх навчально-методичні матеріали, доступ до яких надається Виконавцеві за даним Договором (включаючи, але не обмежуючись правами на будь-які бази даних, графічні зображення, фотографії, відео- та звукозаписи, тексти, а також інші об’єкти авторського права).
11.3. Право використання Контенту, Курсів, матеріалів отриманих в процесі надання послуг Виконавцем, обмежене використанням в особистих некомерційних цілях і не допускається в інших цілях.
11.4. У разі виявлення фактів незаконного використання нашої інтелектуальної власності (використання бренду у комерційних цілях; копіювання або перероблення матеріалів курсу, або їх поширення; купівля доступу до курсу для спільного користування та передача облікових даних для доступу до навчання третім особам і ін.), Виконавець має право припинити надання Послуг, не допускати порушника до занять та/або заблокувати обліковий запис порушника, без відшкодування вартості навчання.
11.5. Виконавець має право за своїм вибором вимагати від порушника повного відшкодування збитків, заподіяних таким порушенням.

 

12. ФОРС-МАЖОР

12.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове, повне невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі, якщо невиконання або неналежне виконання зобов’язань є наслідком дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти їх настанню (обставини форс-мажору), а саме: пожежі, повені, землетруси, страйки, масові безпорядки, заколоти, війни, або дії органів державної влади та інші обставини, що роблять неможливим виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань, і якщо такі обставини безпосередньо вплинули на виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань за Договором.
12.2. У разі настання обставин форс-мажору під час дії цього Договору, виконання зобов’язань за Договором відкладається на термін дії обставин форс-мажору.
12.3. Сторона, що не може виконати зобов’язання за Договором, повинна негайно, але не пізніше ніж через 3 (три) календарні дні після настання обставин форс-мажору, письмово повідомити про це іншу Сторону. Те ж саме стосується моменту закінчення дії обставини форс-мажору. Несвоєчасне повідомлення про настання обставини форс-мажору позбавляє відповідну Сторону права посилатися надалі на зазначені вище обставини як на підставу для звільнення від відповідальності за невиконання або неналежне виконання, цілком або частково, взятих на себе зобов’язань за цим Договором. Настання обставин форс-мажору, повинно бути підтверджено довідкою відповідного компетентного органу.

 

13. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ

 

13.1. Виконавець не гарантує, що проходження Замовником курсів принесе йому заявлений результат, оскільки наявність або відсутність заявлених результатів проходження курсів не повною мірою залежить від Виконавця.
13.2. Результати різних Замовників можуть сильно відрізнятися при проходженні одного і того ж курсу, залежно від обсягу докладених зусиль, дисциплінованості Замовника, якості підходу до освоєння інформації та її практичного застосування, особистих вмінь Замовника і ступеня виконання Замовником покладених на нього обов’язків за цим Договором публічної оферти.
13.3. Незгода з думкою або позицією спікерів, авторів контенту, який є складовою частиною курсів не є підставою для одностороннього розірвання цієї Публічної Оферти зі сторони Замовника та повернення сплачених грошових коштів.
13.4. Замовник погоджується, що несе персональну відповідальність за використання курсів Виконавця відповідно до законодавства України.

 

14. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

 

14.1.Даний договір є договором приєднання у розумінні статті 634 Цивільного Кодексу України.
14.2.Направлення повідомлень, передбачених Договором однією Стороною іншій Стороні здійснюється за електронною адресою такої іншої Сторони або в іншій спосіб визначений Сторонами Договору.
14.3. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати умови Договору, у тому числі шляхом викладення їх у новій редакції. Про зміну цих умов Виконавець повідомляє Замовника шляхом розміщення їх на Сайті. При цьому Замовник зобов’язується самостійно відстежувати зміни до цих умов, шляхом періодичного відвідування Сайту. Умови діють до тих пір, поки не будуть змінені або відкликані Виконавцем.
14.4. При укладенні цього Договору, Замовник погоджується з тим, що Виконавець має право надсилати йому письмові повідомлення, рекламні розсилки, інформаційні повідомлення та інші матеріали в месенджери або за номером телефону та e-mail, зазначеним при Замовленні. Замовник має право, при необхідності, відмовитися від їх отримання.
14.5. Замовник гарантує, що володіє всіма правами та повноваженнями, необхідними для укладення і виконання Договору, що вказав достовірні дані під час замовлення послуг.
14.6. У разі виникнення будь-яких спорів, Сторони повинні вживати заходів позасудового врегулювання, шляхом проведення спільних консультацій, направлення досудових вимог, претензій і надання відповідей на такі вимоги, претензії у строк до 10 (десяти) календарних днів з моменту їх отримання.
14.7. Всі вказані Замовником засоби зв’язку є належним та допустимим засобами для обміну інформацією спрямованої на виконання цього Договору.
14.8. Сторони визнають юридичну силу документів, складених в електронній формі, які направляються електронною поштою за вказаними в договорі реквізитами, якщо можливо достовірно встановити, що документ походить від Сторони Договору.
14.9. Сторони виходять з того, що електронне повідомлення, спрямоване з електронної поштової адреси Сторони, висловлює її справжнє волевиявлення і намір укласти, змінити чи розірвати домовленості у відповідності до значення тієї чи іншої дії, визначеної Договором.

 

15. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

UA843510050000026000879138469 — USD
UA553510050000026007879138462 — UAH